Przygotowanie i wdrożenie strategii zwalczania alkoholizmu i narkomanii w obwodzie lwowskim

Підготовка та реалізація стратегії з протидії алкоголізму та наркоманії у Львівській області

Współpraca z Ukrainą w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym

Celem zadania jest wsparcie województwa lwowskiego w opracowaniu i przygotowaniu do wdrożenia kompleksowej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie lwowskim.

Program jest realizowany w partnerstwie z 2 instytucjami ukraińskimi:

Podstawową grupą docelową jest Zespół lwowski, powołany przez gubernatora okręgu lwowskiego do opracowania regionalnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych. Zespół liczy ok. 25 osób i ma charakter interdyscyplinarny (m.in. reprezentanci administracji rządowej, samorządowej, praktycy terapii, profilaktyki, reprezentanci organizacji pozarządowych, w tym kościelnych, reprezentanci policji, środowisk akademickich).

Drugą grupą docelową są przedstawiciele lokalnych struktur samorządowych (nowych, utworzonych wskutek wyborów, które miały miejsce w październiku 2020 roku na skutek reformy administracji regionalnej), środowiska akademickich, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji pozarządowych, terapeuci uzależnień, przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, policji. Zostali oni zaproszeni do udziału w konferencji 8 grudnia (wysłano ok. 90 zaproszeń do instytucji i organizacji zatrudniających te grupy zawodowe). Do tych osób rozkolportowane zostaną także rekomendacje przydatne dla przedstawicieli ukraińskich środowisk lokalnych do opracowywania strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dzięki realizacji zadania:

W ramach programu: